Lög og reglur

Hér má sjá yfirlit um lög og reglur sem heyra undir starfsemi Neytendaréttarsviðs (raðað eftir ártali): 

 

Lög nr. 76/2011 um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins

Lög nr. 56/2007 um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd 
        Reglugerð nr. 357/2013 um breytingar á reglugerð nr. 77/2009, um innleiðingu viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2006/2004 frá 27. október 2004 um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábygð á framkvæmd laga um neytendavernd (reglugerð um samvinnu um neytendavernd).
       Reglugerð nr. 444/2009 um  innleiðingu ákvarðana framkvæmdastjórnar EB um samvinnu milli yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd að því er varðar gagnkvæma aðstoð. 
       Tilmæli framkvæmdastjórnar (2011/136/ESB) um viðmiðunarreglur varðandi framkvæmd reglna um gagnavernd í kerfi fyrir samvinnu um neytendavernd (CPCS-kerfið). 

Lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu  
     
   Auglýsing nr. 876/2012 um breytingu á reglum nr. 408/2007, um aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna
        Auglýsing nr. 989/2011 um breytingu á reglum nr. 408/2007, um aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna       
        Reglur nr. 537/2011 um verðupplýsingar við sölu á þjónustu       
        Reglur nr. 536/2011 um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vöru 
       
Reglur nr. 536/2011 um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vöru ásamt greinagerð 
       Auglýsing nr. 829/2010 um breytingu á reglum nr. 295/2010 um heiti og merkingu textílvara      
       Reglur nr. 295/2010 um heiti og merkingu textilvara.
       Reglugerð nr. 160/2009 um viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir.
       Auglýsing nr. 1047/2008 um breytingu á reglum nr. 408/2007 um aðferðir við magndreifingu textíltrefjablandna.       
       Reglur nr. 366/2008 um útsölur og aðra sölu þar sem selt er á lækkuðu verði
       Reglur nr. 408/2007 um aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna
       Reglur nr. 385/2007 um verðmerkingar á bifreiðaeldsneyti 
       Reglur nr. 384/2007 um sundurliðun á verði lyfja sem seld eru gegn lyfseðli
       Reglur nr. 383/2007 um verðupplýsingar á þjónustu tannlækna
       Reglur nr. 382/2007 um samsetningu, framleiðslueiginleika og merkingu á kristallsgleri 
       Reglur nr. 381/2007 um merkingar efnis í skófatnaði 
       Reglur nr. 559/1994 um leiðbeinandi reglur um auglýsingar og umhverfisvernd 
       Leiðbeinandi reglur um verðkannanir til opinberrar birtingar 
       Upprunareglur - EES

Lög nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu 
       Upplýsingar fyrir þjónustuveitendur um rafræn viðskipti 
       Upplýsingar fyrir neytendur um rafræn viðskipti

Lög nr. 46/2000 um húsgöngu- og fjarsölusamninga

Lög nr. 43/2000 um lagaskil á sviði samningaréttar

Lög nr. 23/1997 um gerð samninga um hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis

Lög nr. 33/2013  um neytendalán
       
Reglugerð nr. 965/2013 um útreikning árlegrar hlutfallstölu kostnaðar    
        Reglugerð nr. 921/2013 um staðlað eyðublað sem lánveitandi notar til að veita neytanda upplýsingar áður en lánssamningur er gerður    
        Reglugerð nr. 920/2013 um lánshæfis- og greiðslumat

Lög nr. 80/1994 um alferðir      
        Reglugerð nr. 156/1995 um alferðir

Lög nr. 141/2001 um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda. 
        Breyting á lögum nr. 141/2001, um lögbann og dómsmál til verndar heildarhagsmunum neytenda.

         Auglýsing nr. 1320/2011 um tilnefningu stjórnvalda og samtaka sem rétt hafa til lögbannsaðgerðar í þágu heildarhagsmuna neytenda

EES-reglur 
       2010/304/ESB frá 12. mars 2010 um tilmæli framkvæmdastjórnarinnar um samræmda aðferðafræði við að flokka og tilkynna kvartanir og fyrirspurning frá neytendum 
       Upprunareglur


TIL BAKA